กิจกรรมล่าสุด

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก
การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
การพัฒนานักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ การพัฒนานักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU
ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS
การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS
คณะนักศึกษาทุนพระราชทาน คณะนักศึกษาทุนพระราชทาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล PBL using ICT แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล PBL using ICT
ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”
ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"
ค่ายอิคคิว 3 ค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม)
สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”
กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch และ MS Logo”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch และ MS Logo”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทำไมสนใจทำวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก ทำไมสนใจทำวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด