สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาความร่วมมือของบุคลากร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล ในวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮาโมนี่  รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่ร่วมมือและยังมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ การเรียนการสอนให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เช่น กิจกรรมการสร้างหนังยางรัดถุงแกงมาเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่วนการมาให้ข้ข้อมูลในการใช้หนังยาง เป็นต้น

 • IMG_2292
 • IMG_2294
 • IMG_2296
 • IMG_2297
 • IMG_2298
 • IMG_2301
 • IMG_2302
 • IMG_2303
 • IMG_2304
 • IMG_2306
 • IMG_2307
 • IMG_2309
 • IMG_2311
 • IMG_2312
 • IMG_2317
 • IMG_2318
 • IMG_2321
 • IMG_2322
 • IMG_2323
 • IMG_2324
 • IMG_2325
 • IMG_2326
 • IMG_2328
 • IMG_2329
 • IMG_2330
 • IMG_2331
 • IMG_2332
 • IMG_2333
 • IMG_2334
 • IMG_2335
 • IMG_2336
 • IMG_2338
 • IMG_2340
 • IMG_2341
 • IMG_2342
 • IMG_2343
 • IMG_2344
 • IMG_2345
 • IMG_2346
 • IMG_2347
 • IMG_2348
 • IMG_2349
 • IMG_2350
 • IMG_2351
 • IMG_2352
 • IMG_2354
 • IMG_2355
 • IMG_2356
 • IMG_2357
 • IMG_2358

Simple Image Gallery Extended