จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน

เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation