resize พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การพัฒนาด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย สวทช. youtube channel NSTDAChannel TVstation

link original : คลิก

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานในประเทศไทย ดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า แขวงเวียงจันทน์ หรือโรงเรียนหลัก 67 ใน สปป. ลาว เนื่องจาก การเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมีเฉพาะภาคทฤษฎี ยังขาดปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

            สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมดำเนินงานให้ความช่วยเหลือในสามด้าน คือ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ ห้องเรียน และอุปกรณ์การทดลอง พัฒนา และคัดเลือกหลักสูตร และกิจกรรมในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ สปป. ลาว เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้จริง และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการอบรมเทคนิคการเรียนการสอน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนไทยกับ สปป. ลาว

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ...

ดูทั้งหมด

พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว