resize กิจกรรม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมล่าสุด

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

2560-09-17 04:41:00 |
i-CREATe 2016

i-CREATe 2016

2560-02-05 05:12:00

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ ๒ “การตัดต่อวีดิโอและผลิตหนังสั้น”ให้แก่แกนนำเยาวชนและครูของศูนย์ฝึก จำนวน ๑๕ แห่ง ณ ห้องบรรยาย ๒ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๙๐ คน ซึ่งการผลิตหนังสั้นในครั้งนี้ ฝึกให้เยาวชนสามารถเขียนบท รู้มุมกล้องและใช้เทคนิคการตัดต่อโดยโปรแกรม premiere pro (เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน) โดยกำหนด หัวข้อเกี่ยวกับภัยและโทษที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด

facebook : https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/posts/1333323446776505

             โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ โดยมี ครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 130 คน จาก 27 ศูนย์ฝึกฯ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


ตัวอย่างผลงานของเยาวชนภายหลังได้รับการอบรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด