resize พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการฯ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มีโรงเรียน ๗ แห่งผ่านการประเมิน ประกอบด้วย โรงเรียนที่ผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานครั้งที่ ๑ จำนวน ๕ แห่ง และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่ ๒ จํานวน ๒ แห่ง ดังนี้

โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานครั้งที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียน

1. บ้านกูวิง จ.ปัตตานี

2. บากงพิทยา จ.ปัตตานี

3. อัตเตาฟีกียะห์อิสลามีหยะห์ จ.นราธิวาส

4. สมบูรณ์ศาสตร์ จ.ยะลา

5. นิรันดรวิทยา จ. นราธิวาส

โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานครั้งที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียน

1. พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

2. ส่งเสริมอิสลาม จ.สงขลา

facebook: คลิก


รูปภาพ

 • 1
 • 10
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9