resize ค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี ๒๕๖๐” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

          โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 3 “นำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมสนับสนุนทุนทำโครงงานประจำปี 2560” และอบรมประกอบหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและปิดกิจกรรมประจำปี 2560 และคุณมนตรี นิรมิตศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาวี บาย เดอะเบรน ผู้สนับสนุนทุนทำ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ให้เกียรติมอบรางวัล ให้กับสามเณรที่มีผลงานการทำ โครงงานดีเด่น ในปี 2560 
          ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก โรงเรียนกวดวิชา วี บาย เดอะเบรน สำหรับมอบให้นักเรียนในโครงการได้ใช้เป็นทุนในการทำโครงงานหรือนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ชุมชน
          ค่ายอิคคิวซัง 3 จัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต่อยอดการนำเสนอและเขียนข้อเสนอโครงงาน โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะจากทีมคณะกรรมการตรวจผลงาน ได้แก่ อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ, ดร.อานันท์ สีหพิทักษ์เกียรติ, คุณเกสร กาลจิตร์, อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ เและคุณอัตพันธ์ จันทร์อินทร์ ทั้งนี้ มีโครงงานจำนวน ๒๙ เรื่อง จาก 14 โรงเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยมีสามเณรและครูจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการฯ รวมจำนวน 98 รูป/คน

 • FK7A5743
 • FK7A5746
 • FK7A5748
 • FK7A5750
 • FK7A5751
 • FK7A5755
 • FK7A5757
 • FK7A5758
 • FK7A5760
 • FK7A5763
 • FK7A5766
 • FK7A5767
 • FK7A5771
 • FK7A5774
 • FK7A5775
 • FK7A5778
 • FK7A5782
 • FK7A5788
 • FK7A5789
 • FK7A5799
 • FK7A5801
 • FK7A5811
 • FK7A5817
 • FK7A5821
 • FK7A5824
 • FK7A5829
 • FK7A5831
 • FK7A5836
 • FK7A5842
 • FK7A5847
 • FK7A5849
 • FK7A5851
 • FK7A5852
 • FK7A5854
 • FK7A5860
 • FK7A5942
 • FK7A5947
 • FK7A5950

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด

จดหมายเหตุดิจิทัลมูลนิธิ