resize สมองกลฝังตัว & 3D printing & IoT - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสมองกลฝังตัว & 3D printing & IoT

            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีดำเนินกิจกรรม พัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดทำ โครงงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ โครงงาน อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ ได้แก่ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเป็นแก้ไขเป็น ทำงานกับผู้อื่นได้ ตลอดจนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีต่างๆ โดยผลงานที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ต่อระดับอดุมศึกษาในโควตาพิเศษ อ่านต่อ...

บทเรียน / MOOC / คู่มือ : programming

ดูทั้งหมด

  วิธีการสมัครและเข้าเรียน MOOC
 • วิธีการสมัครและเข้าเรียน MOOC

  URL : bit.ly/2zrnlWa

 • หุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น โดย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
 • หุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น โดย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

  URL : goo.gl/p9WD3P

 • เขียน Mobile Application ใช้งานเอง โดย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เขียน Mobile Application ใช้งานเอง โดย ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

  URL : goo.gl/hjDbFW

show&share

ดูทั้งหมด  

ปี 2017

นักเรียนทุน

รุ่นที่ 1

ผลงานเข้าร่วมเวทีระดับประเทศ

ปี 2561

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: programming