คลังภาพ

 

01- คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
02- โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ
03- โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
04- โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเพื่อคนพิการ
05- งานสัมนาและนิทรรศการ 12ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ
06- งานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
07- เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก
08- โครงการไอทีเพื่อผู้ต้องขัง