resize Projects - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขามีเดียอาตส์ และมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก) ภายใต้การดำเนินโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 และจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การสร้างคุณค่า การใช้ประโยชน์จากไผ่ และแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(ไผ่) บรรยายโดย นายโชคดี ปรโลกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด. กลุ่มเยาวชนต้นทะเล ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู และชาวบ้านในชุมชนร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 60 ท่าน

    จากนั้น ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กรรมการมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และคณะติดตามได้หารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับดาบตำรวจสมดุล โพอ้น ครูใหญ่ และผู้แทนชุมชนบ้านหม่องกั๊วะ โดยมีนายโชคดี ปรโลกานนท์ และ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแนวทางการทำงาน ในครั้งนี้ด้วย

facebook | คลิก

 

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าพบ ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนิน “โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตรสำหรับการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน และระบบให้บริการการพบแพทย์ทางไกลในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 3,987,500 บาท

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายบรรจง ลายมะนะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง และศูนย์การเรียน ตชด. บ้านวะกะเลโค๊ะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อประชุมวางแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตร สำหรับการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน และระบบให้บริการการพบแพทย์ทางไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พ.ต.ท. เทพ มงคล รอง ผกก. ตชด.34. ด.ต.สมดุลย์ โพอ้น รักษาการครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ด.ต.ประจิม ปิ่นปัก ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ เข้าร่วมประชุมและวางแผนในครั้งนี้ด้วย

Facebook | คลิก