resize ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     สถาบันวิจัยไอออนหนัก GSI (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research [https://www.gsi.de/en/start/news.htm]) ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาวิชาฟิสิกส์ของไทย จำนวน 2 ทุนต่อปี สำหรับไปเข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI (Website : https://hgs-hire.de/summer-program/)

     โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และ ศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฤดูร้อนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

จำนวนทุนที่เปิดรับ: จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. สัญชาติไทย
2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือ บัณฑิตศึกษาปีที่ 1-2
3. อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
5. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และมีความรู้ หรือเคยได้ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ (1) Nuclear Physics (2) High Energy Physics (3) Atomic Physics หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง https://www.nstda.or.th/desy/pdys-desy/

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา หรือ Transcript
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
4. ประวัติอย่างย่อ (CV)
5. สำเนาหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2562
สอบสัมภาษณ์  ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศผล  ช่วงเดือนธันวาคม 2562
(หลังจากการประกาศผลแล้ว นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ตามแนวทางที่ GSI กำหนด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
เข้าร่วมอบรมก่อนการเดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2563
การเข้าร่วมโปรแกรม  ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 (8 สัปดาห์)
นำเสนอการเข้าร่วมกิจกรรม  ช่วงเดือนตุลาคม 2563

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน GSI
       นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก (รวมประมาณ 30 คน) แต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ GSI และทำโครงการวิจัยย่อยๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวิจัยสาขาต่างๆ ใน GSI นอกจากนี้โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ GSI ยังมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับ Soft Skill เบื้องต้น อีกด้วย
        นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งที่พักในโรงแรมใกล้กับศูนย์วิจัย GSI


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ธนันณัฐ มีมาก
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
โทร 02 564-7000 ต่อ 81874
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี