resize ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

        ตามที่มีการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 และสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นั้น 

        บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของ GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research ได้พิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

        รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561

            1. นายกันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา

             2. นายกีรติ กีรติกานต์

        โดยนักศึกษาจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : sawitree.piromkit(at)nstda.or.th / renuka(at)nstda.or.th

โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนต่อปี

ดูทั้งหมด