resize ประกาศรับสมัครนักศึกษเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สถาบันวิจัยไอออนหนัก GSI (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research [https://www.gsi.de/en/start/news.htm]) ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาวิชาฟิสิกส์ของไทย จำนวน 2 ทุนต่อปี สำหรับไปเข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI (Website : https://hgs-hire.de/summer-program/)

     โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และ ศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมฤดูร้อนดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

จำนวนทุนที่เปิดรับ: จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. สัญชาติไทย
2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือ บัณฑิตศึกษาปีที่ 1-2
3. อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
5. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ และมีความรู้ หรือเคยได้ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งต่อไปนี้ (1) Nuclear Physics (2) High Energy Physics (3) Atomic Physics หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี-ดีมาก
7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ


วิธีการสมัคร
ผู้สนใจ สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารแนบ (ด้วยวิธีอัพโหลดไฟล์) มายัง
email : sawitree.piromkit(at)nstda.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>> https://goo.gl/jDHk4M


หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย
2. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา หรือ Transcript
3. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
4. ประวัติอย่างย่อ (CV)
5. สำเนาหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน


กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2561 ณ สวทช. ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กทม.
ประกาศผล ประมาณเดือนธันวาคม 2561
หลังจากการประกาศผลแล้ว นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องดำเนินการสมัครทางออนไลน์ตามแนวทางที่ GSI กำหนด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 การเข้าร่วมโปรแกรม ประมาณกรกฎาคม - กันยายน 2562 (8 สัปดาห์)


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน GSI
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก (รวมประมาณ 30 คน) แต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ GSI และทำโครงการวิจัยย่อยๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวิจัยสาขาต่างๆ ใน GSI นอกจากนี้โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ GSI ยังมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับ Soft Skill เบื้องต้น อีกด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งที่พักในโรงแรมใกล้กับศูนย์วิจัย GSI โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สาวิตรี ภิรมย์กิจ
Email: sawitree.piromkit(at)nstda.or.th;
โทร 02 564-7000 ต่อ 81874
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนต่อปี

ดูทั้งหมด