resize ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

       ตามที่มีการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 และสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นั้น 

       บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสมของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562 ดังนี้

            1. นายศุภโชค บัวรักษ์
            2. นางสาววริศรา จารุจินดา

       โดยนักศึกษาจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : sawitree.piromkit(at)nstda.or.th / renuka(at)nstda.or.th

โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าถวายทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนต่อปี

ดูทั้งหมด