resize หนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี