resize หุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น โดย ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี