resize กิจกรรม: ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 /2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนต่อไป

ผลการติดตามการดำเนินงาน

แผนเร่งด่วนและแผนระยะสั้นปี 2561 -2562  จัดหาแหล่งน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และชุมชน
• โรงเรียน ตชด. มีบ่อบาดาล และ ระบบน้ำประปาสำเร็จรูปแล้ว
• โรงเรียน ตชด และชุมชนพื้นราบรอบโรงเรียน 20 หลังคาเรือน มีน้ำบริโภคและอุปโภคเพียงพอต่อความต้องการ
• โรงเรียนและชุมชนมีการวางแผนจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารน้ำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนแผนระยะยาว ปี 2562 -2564 โครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ Herbs for Healthy Water (เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน ให้สะอาดปราศจากสารปราบศัตรูพืช )

• ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกขมิ้นชันระหว่างร่องแปลงยางพารา
• จัดตั้งกลุ่ม นักวิทย์รุ่นเยาว์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Young Smart Scientist) ในโรงเรียน ตชด.
• เตรียมจัดหาระบบกรองน้ำที่สะอาดเพื่อการอุปโภคในครัวเรือน ให้กับชุมชนต้นน้ำ

แผนการดำเนินงานต่อไป
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชน สามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง
2. ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ และแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบปลอดภัยโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน
1) มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
6) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
7) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม
8) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
9) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
10) ชุมชนบ้านเทพภูเงิน

Facebook |  คลิก

        เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชาดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การจัดการน้ำบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนดังกล่าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำผิวดินมีการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็นต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

        ผลการประชุมสามารถหาแนวทางจัดหาน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้แก่โรงเรียน และชุมชนได้ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ แผนระยะสั้น (ปัจจุบัน - กันยายน 2561) จัดหาน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนได้ แผนระยะยาว (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จัดหาน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมและติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการน้ำ เพื่อวางแผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ว่ามีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนยากำจัดศัตรูพืชจากสวนยางพารา ทำให้โรงเรียนจำเป็น ต้องซื้อน้ำขวดรับประทาน มูลนิธิฯ ควรให้ความช่วยเหลือต่อไป

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่
1.  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
2.  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
3.  กรมชลประทาน 
4.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
6.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
7.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
8.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9.  การประปาส่วนภูมิภาค
10.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 งานประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2562 (ครั้งที่ 39) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดการประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.” ซึ่งดำเนินโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูใหญ่โรงเรียน ตชด. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และผู้บังคับบัญชาในสายงานโรงเรียน ตชด. ประมาณ 270 คน

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วยใยต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในด้านการศึกษา ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และการจัดการน้ำสะอาดภายในโรงเรียน ตชด. มูลนิธิฯ จึงได้สนองพระราชดำริฯ ในการดำเนินโครงการฯ 3 โครงการ อันได้แก่ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ การจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อนำแนวทางของโครงการดังกล่าว ไปปรับใช้ในภารกิจของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ต่อไป ” ในการสัมมนาหัวข้อ “การจัดการน้ำสะอาด ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด.” ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียน ตชด. และคณะทำงานโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง และปัญหาในการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

• โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ มีกิจกรรมและผู้ดำเนินงานภายในโครงการฯประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โดยเนคเทค-สวทช. การดำเนินงานเรื่องระบบ NETWORK และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร โดย เอไอเอส การใช้พลังงานไฟฟ้าและการบำรุงรักษาภายในโรงเรียน ตชด. โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีกิจกรรมและผู้ดำเนินงานภายในโครงการฯประกอบด้วย การดำเนินงานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในปี 2562 โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• โครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี มีกิจกรรมและผู้ดำเนินงานภายในโครงการฯประกอบด้วย การจัดการน้ำบริโภคให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน จ. อุดรธานี โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. บ้านเทพภูเงิน และในกิจกรรมนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากโรงเรียน ตชด. ได้ร่วมซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง และปัญหาในการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน ทั้ง 3 โครงการด้วย