resize ผู้แทนไทยเข้าร่วม Lindau Laureate Meeting - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงอ่านวารสาร Deutschland พบว่ามีการประชุมดังกล่าว
จึงทรงมีพระราชดำริว่าประเทศไทย
น่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในการประชุมนี้
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา
นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

เกี่ยวกับโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา