โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลชนบท (ทสรช.)

<<back

programming1-31-8-61-2561

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1(ikkq1) และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ภาคอีสาน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

programming 1 2561

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1(ikkq1) และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ภาคอีสาน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

programming-1-2561

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1(ikkq1) และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ภาคอีสาน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

programming 1

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1และสร้างชิ้นงาน3D-Printer ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม -26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ภาคอีสาน โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

2561/8/24-26 programming1 ikkq1 -esan


ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer (ikkq1) ประจำปี 2561
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.
ภาคอีสาน ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
เพื่อให้นักเรียนในโครงการ พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

2561/8/17-19 programming1 npk


ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม -19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.
ภาคกลาง ณ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ

2561/8/10-12 programming1 uru


ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝั่งตัว 1 และสร้างชิ้นงาน 3D-Printer ประจำปี 2561
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม -12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -17.00 น.
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เพื่อให้นักเรียนในโครงการ ทสรช. พัฒนาความสามรถทำโครงงานวิทยาศาตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทำงานร่วมกันเป็นทีม อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเพิ่มโอกาสมห้นักเรียนได้เข้าร่วมเวทีวิชาการระดับประเทศ และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในโควต้าพิเศษ
มีผู้เข้าร่วมอบรม 144 คน ได้แก่ นักเรียน ม.ต้น 37 คน ม.ปลาย 57 คน ห้อง 3D-printer 23 คน และอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ 27 คน

2560.6.9-11 programing north 3

ค่าย3 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและ 3D print ภาคเหนือ ณ มรภ.อุตรดิตถ์

1553-3

อบรมโบอิ้ง Occ ครั้งที่ 1

2553-01-19-

งานแถลงข่าวโบอิ้ง OCC

2553-02-14

Prof.Thomas ตรวจเยี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี

2553-05-04

อบรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1

2553-2

2553-4

อบรม ELLIS

2554-07-23

อบรม Pintar โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

2554-08-06

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 48 พรรษา

2554-09-22

สังการการสอนบางกรวย ครั้งที่1

2555-03-26

ประชุมศึกษาสงเคราะห์บางกรวย

2555-08-14

ซ่อมบำรุงอาชีวะ

2555-08-28

ปิดโครงการ NetGen

2555-12-16-

อบรม IC3 บริษัท เออาร์ไอที