06- งานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”

<<back
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ โดย สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงมีดำริที่จะจัดงานสัมมนาและนิทรรศการขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ชื่องาน “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ตลอดจนผลงานที่เป็นรูปธรรมของโครงการ อันเป็นผลจากการดำเนินงานในช่วง ๑๙ ปีที่ผ่านมา

S5-เสวนา: สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพด้วยไอที คืนคนดีสู่สังคม

เสวนา: สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาอาชีพด้วยไอที คืนคนดีสู่สังคม ห้องสมุดเรืองปัญญา ผลงานของผู้ต้องขังทางด้านไอที การประยุกต์ใช้ eDLTV ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน วิชาชีพการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดย ผู้แทนจากเรือนจำ/ฑัณฑสถานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถาน ดำเนินการเสวนาโดย นายอภิชาติ ปินชัย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

เสวนาพิเศษ “แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส”

เสวนาพิเศษ “แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส” โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2558/03/30

พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ

S3-แลกเปลียนเรียนรู้: การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติกผ่านกิจกรรมค่าย

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติกผ่านกิจกรรมค่าย

S5-Workshop: การออกแบบและทำโปสการ์ดอย่างง่าย

การออกแบบและทำโปสการ์ดอย่างง่าย

S5- workshop

การประยุกต์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) สำหรับการศึกษานอกระบบในเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานพินิจ(วิชาชีพระยะสั้น วิชาสามัญ โครงการผู้ไม่รู้หนังสือ)

บูธนิทรรศการ

บูธนิทรรศการ

S2- workshop: สร้างสรรค์โครงงานด้วย Embedded Board

โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์เเละการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สร้างสรรค์โครงงานด้วย Galileo Board " ให้แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน จาก 9 หน่วยงาน 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6. โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 7. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา 8. โรงเรียนราชินี 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

S2-เสวนา: บทเรียนและก้าวต่อไป ของโครงการไอทีเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เสวนา: บทเรียนและก้าวต่อไป ของโครงการไอทีเพื่อการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย ดร.อมรวิทย์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ดร. กุศลิน มุสิกุล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อ.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี ตัวแทนครูสอนศาสนาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนจรรยาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส นางสาวเสาวดี คล้ายโสม ผู้ประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

S2 เสวนา การพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ขอโรงเรียนพระปริยัติธรรม”

เสวนา การพัฒนาทักษะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ขอโรงเรียนพระปริยัติธรรม” โดย ผศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พระครูโสภณปัญญาธร ผอ.โรงเรียนเชตวันวิทยา พระปลัดคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม พระอธิการรักชาติ ธมฺสาสโน ผอ.โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การประชุมระหว่างกรรมการโครงการ กับผู้บริหารหน่วยงานในโครงการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการและผลที่คาดหวังและตอบข้อซักถาม

การประชุมระหว่างกรรมการโครงการ กับผู้บริหารหน่วยงานในโครงการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการและผลที่คาดหวังและตอบข้อซักถาม ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดย คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์

S2-worksop : รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

worksop: รู้รับ… ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดย ดร.มนธิดา สีตะธนีที่ ปรึกษาโครงการฯ ดร.พล เชาว์ดำรงค์ที่ ปรึกษาโครงการฯ พลเรือตรีถาวร เจริญดี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

S2 เสวนา หลากหลายความคิดเกี่ยวกับ Project-based Learning (PBL)

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558 ได้จัดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบคัดเลือกทั้งสามประเภทจำนวน 34 คน ได้นำเสนอผลงาน 29 เรื่อง โดยมีคณะกรรมการได้แก่ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสติยา ลังการ์พินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณพิตตินันท์ คำสา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. มาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้ต่อไป กิจกรรมการประกวดดังกล่าว ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมงานจำนวน 87 คน

S2-ฐานการเรียนรู้: ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

S1-เสวนา: คนกับไก่สอนอะไรให้เรา

คนกับไก่สอนอะไรให้เรา

S1-อภิปราย: แกะรอยอนุภาค

แกะรอยอนุภาค

S1: โครงการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการตามพระราชดำริฯ

โครงการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการตามพระราชดำริฯ

S4-เสวนา: ห้องเรียนเพื่อเด็กป่วย ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

เสวนา : ห้องเรียนเพื่อเด็กป่วย-ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล

S5-อภิปราย : ความร่วมมือ Chinese Academy of Science

ความร่วมมือ Chinese Academy of Science

S5- แลกเปลี่ยนประสบการณ์: “เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ได้ด้วยไอที” และความคิดเห็นของผู้ใหญ่ใจดี การขยายโอกาสโครงการ”

“เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ได้ด้วยไอที” และความคิดเห็นของผู้ใหญ่ใจดี การขยายโอกาสโครงการ”

แลกเปลี่ยนเรียนรู้: กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการ

บรรยาย: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการ

บรรยาย: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการ

S2-workshop: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network โดย ตัวแทนครูและนักเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่าน Social Network

S5-Workshop: การทำ Stop motion อย่างง่าย

Workshop: การทำ Stop motion อย่างง่าย โดย เยาวชนแกนนำไอที จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จากสถานพินิจ ๕ แห่ง

s2-workshop: การอ่านเพื่อความเข้าใจและแบบฝึกหัดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด

การอ่านเพื่อความเข้าใจและแบบฝึกหัดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย