คลังภาพ

 

01 :  คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
02 : โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ
03 : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
04 : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเพื่อคนพิการ
05 : งานสัมนาและนิทรรศการ 12ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ
06 : งานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
07: เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก
08 : โครงการไอทีเพื่อผู้ต้องขัง
09 : เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC NSTDA
10 : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
11 : การอบรม การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication
12 : คณะผู้บริหารหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ