คลังภาพ

 

01- คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
02- โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ
03- โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
04- โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเพื่อคนพิการ
05- งานสัมนาและนิทรรศการ 12ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ
06- งานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
07- เยาวชนเรียนรู้สร้างสรรค์งานกราฟิก
08- โครงการไอทีเพื่อผู้ต้องขัง
09- เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC NSTDA
10- โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
11- การอบรม การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication
12 ทดสอบการลงรูป