12 : ผู้บริหารหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

15072563นำคณะผู้บริหารหน่วยงานเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

เมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในดำเนินงานโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้แทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินรวม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ : ขยายผล ๒ แห่ง เป็นเงิน ๓,๙๘๗,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๔. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๕. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

22062563คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย กำจัด (มหาชน)และคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อ : วันที่ 22 มิถุนายน 2563
สถานที่ : ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
จัดโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย กำจัด (มหาชน)และคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์