อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

<<back

  • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2561-06-23 MOU61

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2561.07.12-13 robotics-trainer-camp2018

เมื่อ : วันที่ 31 ก.ค. 2561
สถานที่ : ห้อง CC308 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม อบรมหลักสูตร"Robotics Trainer Camp : การออกแบบเครื่องยิงลูกบอลแบบวิถีโค้ง(Projectile) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องCC308 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าอบรม 13 คน ได้แก่ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ทาง programming

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

2560-06-17 show&share2017

show&share2017 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
จัดขึ้น ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์
เมื่อวันที่ 17-18 มิ.ย. 2560

2557-06-14-15

การแข่งขันและประกวดผลงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ "โครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์/โครงงานคอมพิวเตอร์" กิจกรรม "อบรมการทำหุ่นยนต์และ Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" ในงาน Thailand Robofest Junior 2014

6-8 มิถุนายน 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

2556-08-31-2556-09-01

กิจกรรมนำเสนอและประกวดผลงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

13-14 มิถุนายน 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558

18-20 ก.ค.57

ค่ายอบรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดขึ้น ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.57

12-14 กุมภาพันธ์ 58

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบอร์ด Rasberry PI ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Show&Share_Robofest_PIM-2014

ภาพกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น Show&Share Robofest@PIM 2014 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

26-28 กันยายน 57

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบอร์ด Raspberry PI ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

2558 05 22

อบรมอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

29/03/58

workshop: สร้างสรรค์โครงงานด้วย Embedded Board จัดขึ้นในงาน สัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ม.เกษตรศาสตร์ นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์

12-14 กันยายน 2557

อบรม Raspberry PI ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557