resize การดำเนินงาน : ของนักวิจัยไทยตามความร่วมมือ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการวิจัยขั้วโลก

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เดินทาง ไปยังทวีปแอนตาร์กติก โดยเสด็จฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ทรงทอดพระเนตรการศึกษาวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านชีววิทยาธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม เป็นต้น  อ่านต่อ