resize คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม YT-413 ชั้น 4 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โยธี กทม. คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยผู้แทนจาก มูลนิธิฯ สวทช. กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสถาบันฯ ดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้นเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 17 คน ในการสอบสัมภาษณ์ใช้วิธีการผ่านระบบ online เข้ามาช่วยโดยใช้โปรแกรม WebEX เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด