resize การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริในสมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย : กิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอ่านสำหรับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ฯ และจัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือสำหรับการฝึกทักษะการอ่านให้กับนักเรียน และฝึกปฏิบัติทักษะการอ่านสำหรับผู้เรียนควบคู่ไปด้วย เป็นการจำลองห้องเรียนมาไว้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในระหว่างการฝึกหากครูเกิดปัญหาในการใช้เครื่องมือ คณะผู้เชียวชาญจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแลในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ให้ฝึกอ่านเนื้อหาบทอ่านที่จัดทำขึ้นผ่านทางสื่อดิจิทัล มีคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิน ๑๖ คนจาก ๙ โรงเรียน มีสามเณรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน ๖๓ รูป พบว่า สามเณรมีความสนใจในการฝึกอย่างมาก สามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ครูผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

Facebook |  คลิก

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด