resize การอบรมและให้คำปรึกษาการทำโครงงาน (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้สนับสนุนทุนทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารให้กับนักเรียนในโครงการ “บ่มเพาะเยาวชนในชนบทเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร” เพื่อพัฒนาครูและเยาวชนในชนบทให้มีความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอาหาร และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจัดการอบรมและให้คำปรึกษาการทำโครงงาน (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 “นำเสนอร่างข้อเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์อาหารและผลการทดลองเบื้องต้น (preliminary study)” ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ให้ความรู้เพิ่มเติมและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหารที่นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงจนเกิดผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 75 จาก 10 โรงเรียน (ครู 22 คน, นักเรียน 53 คน) และ
สามารถดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/th/online-food/online-food-act02.html

f
acebook | คลิก

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด