resize มูลนิธิ ทสพ. รับมอบหนังสือจาก บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญของการจุดประกายความคิดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง” เขียนโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

   1. โรงเรียนในโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 147 แห่ง|
   2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 109 แห่ง

หนังสือ “ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง”


  วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีพิธีรับมอบหนังสือ โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ  นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้แทนบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

  

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด