resize เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล” (ระยะที่ ๒) - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล” (ระยะที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อพัฒนาความสามารถของครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ให้สามารถนำบทเรียนเสริมการอ่านมาพัฒนาทักษะในการอ่านให้กับผู้เรียน มีกำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ ด้วยระบบพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยในรูปแบบดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีคณะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกรียติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ เป็นวิทยากร และให้คำปรึกษาตลอดการอบรมฯ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และครูชำนาญการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย

facebook | คลิก

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด