resize จัดอบรมหลักสูตร “การอบรมการสร้าง Infographic” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย ได้จัดอบรมหลักสูตร “การอบรมการสร้าง Infographic” วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 และวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ให้แก่เยาวชนและครู ของสถานพินิจฯ / ศูนย์ฝึกฯ ทั้งสิ้น 21 แห่ง จำนวน 200 คน โดยหลักสูตรดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสามารถออกแบบชิ้นงาน อินโฟการฟิกและนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ฝึกฯ ซึ่งการใช้อินโฟกราฟิกในการสื่อสารจะทำให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะมีข้อมูลมากขนาดไหน หรือรายละเอียดเยอะเท่าไหร่ แต่ถ้าสามารถย่อยและสรุปออกมาสั้นๆ อย่างตรงประเด็น ทำเป็นรูปภาพให้ดูเข้าใจง่าย ก็จะทำให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นหรือเห็นครั้งแรกก็รู้สึกสนใจ นอกจากนี้ยังทำให้คนจำได้ โดยการใช้ภาพและสีสันที่จะช่วยทำให้ข้อมูลดูน่าสนใจ อีกทั้งยังทำให้คนจดจำข้อมูลได้มากกว่าการอ่าน และยังเป็นการกระตุ้นให้คนสนใจและจดจำผู้ผลิตหรือแบรนด์ด้วย