resize ค่ายการตัดต่อวีดิโอและการผลิตหนังสั้น - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ ๒ “การตัดต่อวีดิโอและผลิตหนังสั้น”ให้แก่แกนนำเยาวชนและครูของศูนย์ฝึก จำนวน ๑๕ แห่ง ณ ห้องบรรยาย ๒ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๙๐ คน ซึ่งการผลิตหนังสั้นในครั้งนี้ ฝึกให้เยาวชนสามารถเขียนบท รู้มุมกล้องและใช้เทคนิคการตัดต่อโดยโปรแกรม premiere pro (เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน) โดยกำหนด หัวข้อเกี่ยวกับภัยและโทษที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด

facebook : https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/posts/1333323446776505