resize อบรมหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรการเงินการออมและหลักสูตรการทำบัญชีรับ-จ่าย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และในปี ๒๕๖๔ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร HSBC) ในการดำเนิน “โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติิธรรม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน รวมถึงเรียนรู้การบริหารจัดการการเงิน และให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับช่วงวัย

  โครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่เยาวชนในสถานพินิจฯ เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพื่อสื่อสารสาธารณะ สร้างเสริมรายได้และประกอบอาชีพ จำนวน ๙ หลักสูตร ดังนี้ (๑) หลักสูตรการเงินการออม (๒) หลักสูตรการทำบัญชีรับ-จ่าย (๓) หลักสูตรจิตอาสา-จิตสาธารณะ (๔) หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (๕) หลักสูตรการตลาดเบื้องต้น (๖) หลักสูตรการขายของออนไลน์ (๗) หลักสูตร การทำแผ่นป้ายโฆษณา (๘) หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก และ (๙) หลักสูตรการเป็น Youtuber

  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1และ 2 หลักสูตรการเงินการออม และหลักสูตรการทำบัญชีรับจ่าย ให้แก่เยาวชนและครู ของสถานพินิจฯ / ศูนย์ฝึกฯ ทั้งสิ้น 19 แห่ง จำนวน 224 คน ภายหลังการอบรมเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนจัดการทางการเงิน และการทำบัญชีรับจ่ายอย่างง่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้จริงในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ