resize กิจกรรมสรุปบทเรียนการทำงาน ติดตั้งความเชื่อมั่นในตนเอง และสร้างช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช CCDKM และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนการทำงาน ติดตั้งความเชื่อมั่นในตนเอง และสร้างช่องทางประกอบอาชีพในอนาคต วันที่ 29 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะของเยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายครัวเรือน และการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการขายสินค้าผ่าน facebook กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 96 คน ประกอบด้วยครูจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 24 คน และเยาวชนในศูนย์ฝึก ฯจำนวน 72 คน จากศูนย์ฝึกฯ 8 แห่ง และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและ ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช CCDKM ให้ความรู้ด้านการตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการขายสินค้าผ่าน facebook และให้คำปรึกษาในออกแบบโลโก้ของร้านค้าออนไลน์ ในกิจกรรมดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ | คลิก