resize ค่ายอบรมเยาวชนในสถานพินิจ หลักสูตร “การตกแต่งภาพและรีทัชภาพ” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทย จัดอบรมหลักสูตร “การตกแต่งภาพและรีทัชภาพ” ให้แก่เยาวชนและครูของศูนย์ฝึก จำนวน ๑๙ แห่ง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ วัน โดยนายเศรษฐ์ อินทร์สุวรรณ์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยครั้งนี้มีสถานพินิจและศูนย์ฝึกฯ 19 แห่ง และสามเณรวัดไผ่ดำ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 100 รูป/คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นการตกแต่งภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานของศูนย์ฝึกฯ อีกทั้งหากเยาวชนได้ออกจากศูนย์ฝึกฯ อาจจะใช้ความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง

facebook : https://www.facebook.com/ThaiPrincessIT/posts/1451212014987647