resize จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

             โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ โดยมี ครูและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 130 คน จาก 27 ศูนย์ฝึกฯ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร


ตัวอย่างผลงานของเยาวชนภายหลังได้รับการอบรม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5