resize หนังสือ พระราชอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีเฉลิมพระเกียรติ ๑ – ๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี