resize รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ทสรช.2.0 มิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2553 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี