resize โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งพระทัย จะช่วยพัฒนาคนพิการในประเทศไทยให้ยึดหลักการดำรงชีวิตอิสระ (Independent Living) ในการใช้ชีวิตประจำวัน การดำเนินงานจึงได้ส่งเสริมให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และสามารถใช้ประโยชน์จากไอซีที และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการด้านต่างๆ เช่นการพื้นฟูสมถรรถภาพร่างการ การดำรงชีวิตประจำวันการศึกษาและการประกอบอาชีพตลอดจนสงเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการได้ใช้งานในราคาที่ย่อมเยากว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

    1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ: เพื่อใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ทั้งกลุ่ม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

    2. โครงการช่วยเหลือกรณีพระราชทาน: เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การฟื้นฟูสมรรถภาพการศึกษา และการประกอบอาชีพรวมถึงการสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น โดยส่งให้จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมมาก ตัวอย่างโครงการ: โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา

     ดำเนินการในโรงเรียนโสตศึกษานำร่อง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดทำสื่อบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ที่มีรูปภาพประกอบคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 2,000 คำในแต่ละบัตรภาพคำศัพท์มีภาพคิวอาร์โค้ดที่เชื่อมต่อไปยังวิดีโอ การสะกดนิ้วมือ และภาษามือคำศัพท์ภาพภาษาไทยในบัตรภาพคำศัพท์นั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้และเข้าใจการอ่านและเขียนคำศัพท์ผ่านการใช้แท็บเลทอ่านคิวอาร์โค้ดบนบัตรภาพคำศัพท์และแสดงผลเป็นวีดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบ่อยครั้งตามที่ต้องการ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำวิดีโอภาษามือจากศูนย์บริการผลิตภาษามือ (SSMC) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)สนับสนุนอุปกรณ์และการจัดพิมพ์บัตรภาพให้แก่โรงเรียน ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนคำศัพท์เพิ่มขึ้นสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ที่สอนได้ดีขึ้นมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้นมีความจำที่คงทนขึ้น