resize ความเป็นมา - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้บรรพชา และส่งเสริมการนำไอซีทีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมตามความพร้อมของโรงเรียน ทั้งนี้ จากประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัส ให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรม/จัดทำบทเรียนออนไลน์หรือสื่อภาษาบาลี เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน เป็นสื่อเสริมสำหรับพระภิกษุ สามเณรได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนได้ต่อไป

     ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แม่กองบาลีสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ร่วมกันพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ให้พระภิกษุสามเณรสามารถเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เรียนรู้ง่าย สะดวก น่าสนใจ และสามารถนำสื่อที่พัฒนาแล้ว ไปใช้อย่างสะดวก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พระภิกษุสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่มหลักสูตรบาลีสนามหลวง นักเรียนที่เตรียมสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี กลุ่มการเรียนบาลีตามอัธยาศัย ตลอดจนผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำ

     การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ภาษาบาลีจะจัดทำในรูปแบบวีดิโอที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี รวมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบ เอกสารประกอบการเรียนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนได้ตามอัธยาศัย และมีช่องทางการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทาง Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ YouTube Facebook ตลอดจนเปิดเป็นหลักสูตรให้สามารถเรียนในระบบ MOOC (Massive Open Online Course) ซึ่งหากเรียนจบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถได้รับใบประกาศรับรองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์: เพื่อ
     ๑. ส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจอย่างแพร่หลาย ได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่าย สะดวก
     ๓. สืบสานพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเที่ยงตรงผ่านภาษาบาลี
     ๔. นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาบาลีที่ทันสมัย

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๕๐,๐๐๐ รูป/คน (โดยเลื่อนระดับไปแต่ละปีจนถึงเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐๐ รูป/คน ในปี ๒๕๖๔)

     ๑. ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
     ๒. พระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาหลักสูตรบาลีสนามหลวง
     ๓. พระภิกษุสามเณร ที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
     ๔. นักเรียนมัธยมศึกษา ที่เลือกสอบ PAT 7.6
     ๕. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรียนบาลีตามอัธยาศัย
     ๖. ผู้ต้องขังในเรือนจำ

เนื้อหาภาษาบาลี จัดทำในรูปแบบวีดิโอ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวนวีดิโอรวม ๖๕๐ ตอน

     ๑. บาลีไวยากรณ์
     ๒. แปลบาลีพระธรรมบท

ผลลัพท์ที่คาดว่าจะได้รับ
     ๑. สนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี
     ๒. ได้บทเรียนออนไลน์และสื่อภาษาบาลี ที่ช่วยให้เรียนรู้ง่าย สะดวก น่าสนใจกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนภาษาบาลีสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป อย่างกว้างขวาง
     ๓. บทเรียนออนไลน์และสื่อภาษาบาลีที่ทำขึ้นสามารถนำไปใช้ได้ในหลายช่องทาง อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงได้ง่าย
     ๔. บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี สามารถเป็นสื่อเสริมให้กับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ช่วยแก้ปัญหากรณีโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
     ๕. ได้ชุดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน และวิธีการเรียนภาษาบาลีผ่านระบบออนไลน์ (MOOC)
     ๖. เป็นช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่ภาษาบาลี ซึ่งใช้บันทึกและรักษาคำสอนของพระพุทธเข้าให้กับอนุชนคนรุ่นต่อไป ๆ ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเสาวดี คล้ายโสม
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๙๒-๓๖๓๓๕๕๖, ๐๒-๕๖๔๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๑๔
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.