resize เกี่ยวกับโครงการ Project based Learning using ICT - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฏเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป อาจารย์และนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านได้ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้

วัตถุประสงค์ เพื่อ
     1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้มีการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา
     2. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ให้เกิดการพัฒนาขึ้นไป
     3. รวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป