resize โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริว่า 
“… หากสามารถสนับสนุนให้นักวิจัยไทยได้เดินทางไปทำงานวิจัยที่ขั้วโลกใต้อย่างสม่ำเสมอก็จะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ...”    

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เดินทาง
   ไปยังทวีปแอนตาร์กติก โดยเสด็จฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ทรงทอดพระเนตร
    การศึกษาวิจัย ของคณะนักวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านชีววิทยา ธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยา
    และสภาวะแวดล้อม เป็นต้น
       หลังจากการเดินทาง ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ "แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน"
   ซึ่งเป็นบันทึกการเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์และทวีปแอนตาร์กติก หรือขั้วโลกใต้
   ที่ทรงกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ว่า “การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า” 

   แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน 
  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

 
   
 
        พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพวิยกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ได้เดินทางไปทำงานวิจัยที่สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station) ซึ่งเป็นสถานีวิจัยของประเทศญี่ปุ่น
   ณ ทวีปแอนตาร์กติก โดยการประสานงานของ สวทช.กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการวิจัยขั้วโลก
   ของญี่ปุ่น (National Institute of Polar Research, Japan) และ ต่อมา พ.ศ. 2552
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เดินทางไปกับคณะสำรวจ
   ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์
 
 
            รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพวิยกาญจน์  

การเริ่มต้นโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริ

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration)
ณ กรุงปักกิ่ง และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar research Institute of China) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ 8 และ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามลำดับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนทนากับนักวิจัยจีนซึ่งทำงานที่ขั้วโลกใต้ขณะนั้นผ่านทางระบบการประชุมทางไกล และทอดพระเนตร
เรือตัดน้ำแข็งXuelong (Snow Dragon) ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากขั้วโลกใต้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในเรื่องการวิจัยขั้วโลก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้
นักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทย
โดย สวทช. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้(Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA)
สังกัดสำนักงานบริหารกิจการทางทะเล เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ในการดำเนินโครงการฯ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ได้สนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจขั้วโลกกับ CAA ในส่วนที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าเดินทางและค่าที่พักของนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์
ค่าขนส่งตัวอย่างกลับมาทำวิจัยในประเทศไทย รวมทั้งค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ระยะเวลา 5 ปี

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

 สนับสนุนโดย บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  
 บริษัทในกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง