resize ความร่วมมือไทย-GSI - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ความร่วมมือไทย GSI/FAIR ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา
    ความร่วมมือไทย GSI/FAIRเป็นโครงการความร่วมมือตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับสถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ์จีเอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อวิจัยด้านไอออนหนัก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อราว ค.ศ. 1969 สำหรับเป็นสมาคมวิจัยไอออนหนัก (Society for Heavy Ion Research) เรียกย่อๆว่า GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) เพื่อวิจัยด้วยเครื่องเร่งอนุภาคไอออนหนัก ซึ่งนับเป็นศูนย์วิจัยสำคัญในรัฐเฮ็สเซ่น (Hessen) ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันในฐานะสมาชิกของเฮล์มโฮลทซ์ อ่านต่อ

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI)

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพ และคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันวิจัยไอออนหนักเฮล์มโฮลทซ์จีเอสไอ (GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research) เมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี   

!!! ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563   อ่านต่อ

ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมโปรแกรมฤดูร้อน GSI/FAIR

ปี 2562

นายศุภโชค บัวรักษ์ ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หัวข้อวิจัย Summer Project “Preparation of Neutral Fragment Imaging for Stored Ions in CRYRING@ESR”
นางสาววริศรา จารุจินดา ปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หัวข้อวิจัย Summer Project “Monte Carlo Simulation for Radiation Protection”

ความร่วมมือไทย GSI