resize มติชน สุดสัปดาห์ | ไทยมองไทย | การศึกษาพัฒนา IT ครูอิสลาม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

4 พันธมิตรการศึกษาพัฒนา IT ครูอิสลาม | ดาวน์โหลด
มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเด็กยากจน คนด้อยโอกาส | ดาวน์โหลด
ครูสร้างคน 
| ดาวน์โหลด
เครือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
| ดาวน์โหลด

ติดต่อได้ที่ 

       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ  81818