resize 2 มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาเด็กในโครงการตามพระราชดำริ ในพิธีลงนามMOU - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://entertain.enjoyjam.net/forum/index.php?topic=77762.0 


สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dailynews.co.th/it/650817


สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ryt9.com/s/prg/2846857

ติดต่อได้ที่ 

       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ  81818