resize สัมภาษณ์วิทยุ รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิปเสียงสัมภาษณ์วิทยุ รายการ "ชีวิตกับวิทยาศาสตร์" วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz. สัมภาษณ์สด ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ประเด็น โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์