resize "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในรพ." - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในรพ.
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กในรพ."

VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 1

 วันที่ 23 พฤภาคม 2565  คลิก
 วันที่ 24 พฤภาคม 2565  คลิก
 วันที่ 25 พฤภาคม 2565  คลิก


VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 2

 วันที่ 31 พฤภาคม 2565  คลิก 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
คลิก
 วันที่ 2 มิถุนายน 2565  คลิก

VDO การอบรมย้อนหลัง รุ่นที่ 3

 วันที่ 6 มิถุนายน 2565  คลิก
 วันที่ 7 มิถุนายน 2565  คลิก
 วันที่ 8 มิถุนายน 2565  คลิก

หลักสูตรOnline