resize การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย และเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง วิทยาการข้อมูลร่วมกับโค้ดดิ้งผ่านสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย และเว็บแอปพลิเคชัน PLAYGROUND ด้วยบอร์ด KidBright
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2565

วันที่ 29  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง ep 1/2  ep 2/2 |
วันที่ 30  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง|   
วันที่ 31  สิงหาคม 2565   |คลิกดูการอบรมย้อนหลัง|   

หลักสูตรOnline