resize การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี