resize การอบรมบาลีออนไลน์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมบาลีออนไลน์
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์

1)      เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

2)      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ

3)      เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเป้าหมาย:  ประมาณ 80 – 100 รูป/คน

1)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2)      ครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่สนใจทั่วไป

3)      บุคคลที่สนใจเรียนภาษาบาลีตามอัธยาศัย

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.            ลงทะเบียนออนไลน์

08.30 – 09.00 น.            เปิดการอบรม  | Clip |

         กล่าวรายงานโดย คุณเสาวดี คล้ายโสม  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

         กล่าวต้อนรับ โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

         เปิดการอบรมโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตระกูล กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

         ถ่ายภาพร่วมกัน (Online group photo) คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ

09.00 – 9.40 น.              บรรยายพิเศษ “ความสำคัญของภาษาบาลีในโลกยุคปัจจุบัน”  | Clip |

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  

09.40 – 11.15 น.            เสวนาเรื่อง “เรียนภาษาบาลีออนไลน์สำเร็จและนำไปต่อยอดได้จริง

                                    ผู้ร่วมเสวนา

           พระมหาเดชจำลอง พุทฺธิเตโช ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง | Clip |

           พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ผู้แทนคณะทำงานด้านวิชาการ ของโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี | Clip |

           พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | Clip |

           คุณอดิศร ไม้ประดิษฐ์   ผู้แทนทีมผลิตบทเรียนบาลีออนไลน์   | Clip |

           คุณศิญาพัฒน์ ถิรพุทธิ์ชัย และ เด็กชายณัชภศิษญ์ ถิรพุทธิ์ชัย ผู้แทนของผู้เรียนภาษาบาลีออนไลน์ | Clip |

           ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11.15 – 12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 15.30 น.            แนะนำบทเรียนบาลีออนไลน์ และอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเรียนบาลีออนไลน์ผ่านเครื่องมือ IT : โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต ไอแพด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

โดย  ดร.หัสพร ทองแดง สาขานิเทศศาสตร์  และ ดร.นิลรำไพ ภัทรนนท์ ศูนย์วิจัย CCDKM และคณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช | Clip |

           แนะนำบทเรียนบาลีออนไลน์

           ขั้นตอนการเข้าเรียนบทเรียนบาลีออนไลน์

           ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการสอบถามปัญหาทั่วไปและด้านวิชาการ

           การสมัครเป็นสมาชิกบาลีออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

           ช่องทางการประชาสัมพันธ์

15.30 – 16.00 น.            ถาม-ตอบ  สรุปและปิดการอบรม