resize อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 1 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 24 พฤศจิกายน 2565  คลิก
ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 25 พฤศจิกายน 2565  ep1/2  ep2/2
ดูการอบรมย้อนหลัง วัน 26 พฤศจิกายน 2565  ep1/2  ep2/2

หลักสูตรOnline